Ogłoszenia Spółki:

Zarząd „Cz.P.B.P. Przemysłówka” S. A., z siedzibą w Częstochowie, przy ul. Pułaskiego 25, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Cz.P.B.P. Przemysłówka” S. A. na dzień 27.07.2020 r., na godzinę 16.00 , w Sali Bankietowej „C” Hotelu SCOUT w Częstochowie, przy ulicy Drogowców 12.

Sprawozdanie finansowe Spółki na dzień 31.12.2019 r. jest wyłożone do wglądu w pokoju 105, w godz. 8.00 – 13.00.

Oferty podmiotów, prowadzących Rejestr Akcjonariuszy, są wyłożone do wglądu w pokoju 105, w godz. 8.00 – 13.00.

Listy akcjonariuszy, uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy „Cz.P.B.P. Przemysłówka” Spółka Akcyjna, będą wyłożone do wglądu w pokoju 105, w godz. 8.00 – 13.00, w dniach 20.07.2020 – 24.07.2020 r.

INFORMACJA  DLA  SPADKOBIERCÓW  ZMARŁYCH  AKCJONARIUSZY

Spadkobierca winien wykazać swoje prawa do akcji, wynikające ze spadku, poprzez okazanie aktu poświadczenia dziedziczenia albo postanowienia sądu o nabyciu spadku oraz, w przypadku więcej niż jednego spadkobiercy, poprzez okazanie umowy o dział spadku lub wyroku sądu.