W zakresie ochrony środowiska „CZ.P.B.P. Przemysłówka” S.A. wyeliminowała wszelkie paleniska typu węglowego, przechodząc na kotłownie wyposażone w nowoczesne kotły olejowe Emisja gazów do atmosfery została ograniczona i nie przekracza stosownych norm. Z tytułu emisji dopuszczalnych odprowadzane są do Urzędu Marszałkowskiego opłaty obligatoryjne tzn. za emisję z tytułu stosowania lakierów , benzyny, oleju opałowego i oleju napędowego.

„CZ.P.B.P. Przemysłówka” S.A. posiada umowy z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji oraz WZD Częstochowa dotyczące odprowadzenia ścieków do kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej ( woda opadowa z dachów i terenów przyległych )

„CZ.P.B.P Przemysłówka” S.A. posiada zaplecze kontenerowe, a ich części socjalne na budowach podłączane są do lokalnej sieci sanitarnej i wodociągowej na podstawie zawieranych umów z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji. Na budowach w zależności od rodzaju produkowanych odpadów ( gruz, odpady komunalne, odpady niebezpieczne ) podstawiane są przez firmy koncesjonowane kontenery na odpady.

W przypadku występowania znacznych ilości odpadów komunalnych lub gruzu z rozbiórki , odpady te wywożone są na koncesjonowane wysypiska śmieci na podstawie kart przekazania odpadów. Usuwanie gruzu z rozbiórek z wyższych kondygnacji budynków odbywa się przy pomocy rękawów zabezpieczających przed pyleniem.